Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d’iniciatives innovadores per a nous emprenedors que realitzin activitats d’innovació social i tecnològica amb retorn social

Les beques estan destinades a persones (físiques i jurídiques) empadronades o amb domicili fiscal a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’ objectiu d’ impulsar iniciatives d´emprenedoria social dirigides a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d ’innovació, facilitant l’acompanyament d ’una manera tutelada als projectes seleccionats per a la seva posta en marxa.

Màxim de projectes a seleccionar: 10 - dotació mínima de 5.000 euros per cadascun

Aquestes aplicacions poden estar relacionades amb tres àrees de projectes:

1-Pràctiques d ’innovació social.
2-Solucions smarts en l’àmbit tecnològic , ambiental, de la salut i qualitat de vida.
3-Tendències tecnològiques emergents en economia circular.

Termini: Del 24/10/2018 al 19/11/2018 (ambdós inclosos)

Presentació: Al registre General de l’AMB en horari de 9-14 h i en dies laborables.

Més informació fent clic aquí

2ª Convocatòria subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018


S'ha obert la segona convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l'ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques.

La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, de pedaleig assistit i un equipament estàndard.

Els beneficiaris hauran de dirigir-se a una entitat col·laboradora on hauran d'emplenar una sol·licitud de subvenció. Fent clic aquí  obtindreu el detall de totes les entitats col·laboradores on podreu fer-ho.

Per a aquesta convocatòria, l’AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció serà d'1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

El termini de sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit.

Per qualsevol aclariment podeu trucanr al 93.680.02.97 de 8h a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Més informació


 

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2018-2019

Prèstec per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

  • Les cooperatives i les federacions de l'economia social.
  • Les societats laborals.
  • Les societats agràries de transformació.
  • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests.
  • Les persones físiques, en el cas d'aportació de capital a entitats.
  • Les fundacions i les associacions amb activitat econòmica inscrites (RESES)

Accions subvencionables:

  • Prèstec per a inversions
  • Prèstec per circulant
  • Prèstec per a bestretes de contractes amb el sector públic
  • Prèstec per a capitalització

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 31 de desembre de 2019.

Podeu trobar més informació en l’enllaç OVT canal tràmit.

2a Convocatòria de subvenció en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l'àmbit metropolità

Segona convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d'un dels 36 municipis de l'AMB.

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l'activitat econòmica).

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria que anirà fins el 17 de desembre de 2018.

Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d'un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant.

Icono pdf  Més informació

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un màxim de 5 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2018 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 12 de les bases reguladores, en relació a la justificació i el termini.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Annex 1 (document editable)

Annex 2 (document editable)


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, creadas hace cinco años o más con un máximo de 5 trabajadores, que se adapten a las tecnologías 4.0 que sean necesarias para continuar siendo competitivas y contribuir a su crecimiento.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta que se agote el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo que se especifica en el artículo 12 de las bases reguladoras, en relación a la justificación y el plazo.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las empresas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazo, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier consulta y apoyo en la tramitación, se puede poner en contacto con nosotros llamando al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Annexo 1 (documento editable)

Annexo 2 (documento editable)