Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Bases específiques de la convocatòria de subvencions a empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses amb domicili fiscal en Molins de Rei, l’Ajuntament ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades. Es subvenciona amb fins a 2.000 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb 1.000 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que col.laborarà en el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 93.680.02.97 de 8 a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses de Molins de Rei per a la contratació de personas aturades

 

Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contractación de personas desempleadas

Con el objetivo de ayudar a las empresas con domicilio fiscal en Molins de Rei, el Ayuntamiento ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas. Se subvenciona con hasta 2.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.000 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada total.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 93.680.02.97 de 8 a 15h o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras específica de la convocatoria de subvenciones a empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas

Anuncio de aprobación inicial de las Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contractación de personas desempleadas

Con el objetivo de ayudar a las empresas con domicilio fiscal en Molins de Rei, el Ayuntamiento ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas. Se subvenciona con hasta 2.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.000 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada total.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

La convocatoria se publicará en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones", de acuerdo con la normativa vigente, y una vez publicada se podrán presentar las solicitudes.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 93.680.02.97 de 8 a 15h (Sra. Rocío Ortiz) o bien mediante la dirección electrónica.

Bases reguladoras específica de la convocatoria de subvenciones a empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas  

Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l'àmbit metropolità

Primera convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria la quantitat de 160.000 euros. Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d'un dels 36 municipis de l'AMB.

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l'activitat econòmica).

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria que anirà fins el 31 d'octubre de 2017.

Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d'un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant.

Icono pdf  Més informació

Anuncio de aprobación inicial de las Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a empresas para la contratación de personas desempleadas en Molins de Rei

El Pleno de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sesión ordinaria, de fecha 29 de junio de 2017, aprobó inicialmente las Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a empresas para la contratación de personas desempleadas en Molins de Rei.

Somete el asunto a la información pública, durante un período de 20 días hábiles, contados a partir del día después de la publicación de este aviso en el BOPB, para que las partes interesadas puedan examinar y presentar las reclamaciones y alegaciones que estime oportunas.

La consulta del expediente se podrá realizar en las instalaciones del Centre d’Ocupació i Serveis a les Empres, Joan N. García-Nieto, sita en Francesc Layret, 15.

En la misma sesión aprobó la convocatoria, abriendo un plazo para la presentación de las solicitudes, contados a partir de los 20 días siguientes a la publicación del presente anuncio hasta el 30 de septiembre de 2018.

Bases reguladoras especifícas de la convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de personas desempleadas de Molins de Rei