Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018


S'ha obert la convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l'ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques.

La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, de pedaleig assistit i un equipament estàndard.

Els beneficiaris hauran de dirigir-se a una entitat col·laboradora on hauran d'emplenar una sol·licitud de subvenció. Fent clic aquí obtindreu el detall de totes les entitats col·laboradores on podreu fer-ho.

Per a aquesta convocatòria, l’AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció serà d'1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

El termini de sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit.

Per qualsevol aclariment podeu trucanr al 93.680.02.97 de 8h a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.catBases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contractación de personas desempleadas

Con el objetivo de ayudar a las empresas con domicilio fiscal en Molins de Rei, el Ayuntamiento ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas. Se subvenciona con hasta 2.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.000 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada total.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de septiembre de 2018 o hasta que se agote el crédito disponible.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 93.680.02.97 (Sra. Rocio Ortiz) de 8 a 15h o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras específica de la convocatoria de subvenciones a empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les empreses i entitats empresarials que contractin persones aturades de Molins de Rei

L'Ajuntament de Molins de Rei amb la col.laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 i, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i,  al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses i entitats empresarials que contractin aturats de Molins de Rei. Es subvenciona amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb 2.400 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que col·laborarà en el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

La convocatòria es publicarà a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”, d’acord amb la normativa vigent, i  un cop publicada es podran presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’abril de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 93680.02.97 de 8 a 15h (Sra. Rocio Ortiz) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases i documents de sol·licitud subvenció


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

El Ayuntamiento de Molins de Rei com la colaboración del Area Metropolitana de Barcelona dentro del marco del Plan Metropolitano de Soporte a las Políticas Sociales Municipales 2016-2019 i, con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 2.400 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada total.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

La convocatoria se publicará en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones", de acuerdo con la normativa vigente, y una vez publicada se podrán presentar las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de abril de 2018 o hasta que se agote el crédito disponible.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 93680.02.97 de 8 a 15h (Sra. Rocio Ortiz) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases y documentos de solicitud subvención

 

Pla d'internacionalització (Xpande)

El programa XPANDE t'ajuda a seleccionar un mercat internacional objectiu de la teva empresa, i a estructurar un pla d'internacionalització d'accés a aquest destí.

Un tècnic especialista en internacionalització de Cambra de Barcelona t'assessorarà gratuïtament durant aproximadament 80 hores per:
- Conèixer el teu negoci, seleccionar i prioritzar els teus mercats-objectiu
- Analitzar el teu posicionament competitiu i els diversos competidors
- Definir perfils de clients potencials; segmentar-los
- Analitzar l'estratègia d'entrada en aquests mercats i els canals més adients
- Definir l'estratègia de màrqueting i comunicació
- Dissenyar un pla de negoci, amb un calendari d'actuacions d'internacionalització
- Definir el pla econòmic-financer del pla d'internacionalització

En una fase posterior podem realitzar un seguiment de l'execució del pla d'internacionalització i pots rebre ajuts pel 40% de les despeses elegibles pre-finançades, fins recuperar un màxim de 3.600€.

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 25/05/2018 a partir de les 12h i el 25/06/2018 fins les 12h

Més informació

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a persones desocupades que s’estableixin com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica

L'Ajuntament de Molins de Rei amb la col.laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 i, amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva per compte propi (autoocupació) de les persones aturades que ubiquin el local de la seva activitat en Molins de Rei i que hagin fet el pla d’empresa amb el Servei de Creació d’Empreses, ha aprovat les Bases específiques de les de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es subvenciona amb fins a 1.000 euros per persona emprenedora que ubiqui el local de la seva activitat a Molins de Rei.
 
La convocatòria es publicarà a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”, d’acord amb la normativa vigent, i  un cop publicada es podran presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’abril de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 93668.48.12 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Bases i documents de sol·licitud subvenció


 

Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a personas desempleadas que se establezcan como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica.

El Ayuntamiento de Molins de Rei con la colaboración del Area Metropolitana de Barcelona dentro del marco del Plan Metropolitano de Suporte a las Políticas Sociales Municipales 2016-2019 i, con el objetivo de incrementar la ocupación efectiva por cuenta propia (autoocupación) de las personas desocupadas que ubiquen el local de la actividad en Molins de Rei y que hayan elaborado el plan de empresa en el Servicio de Creación de Empresas, ha aprobado las Bases especificas de las subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica. Se subvencionará con hasta 1.000 euros por persona emprendedora que ubique el local de actividad en Molins de Rei.

La convocatoria se publicará en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones", de acuerdo con la normativa vigente, y una vez publicada se podrán presentar las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de abril de 2018 o hasta que se agote el crédito disponible.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 93668.48.12 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica smi@molinsderei.cat

Bases y documentos de solicitud subvención