Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

El 22 de juliol de 2016 es van aprovar definitivament les bases de la subvenció a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei.

El dia 2 d'agost es va publicar la convocatòria a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”.

Aquesta subvenció té per objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur. Es subvenciona amb fins a 2.400 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb 1.200 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total.

Les ofertes de treball es gestionaran a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que realitzarà el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

Ja es poden presentar les sol·licituds fins al 30 de novembre de 2016 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800370 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases i documents de sol·licitud subvenció


 

Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei


El 22 de julio de 2016 se aprobaron definitivamente las bases de la subvención a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei.

El día 2 de agosto se publicó la convocatoria en la “Base de Datos Nacional de Subvencionas”.

Está subvención tiene por objetivo ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento ha prorrogado la convocatoria de subvenciones a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 2.400 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.200 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada total.

Las ofertas de trabajo se gestionarán a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que realizará el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

Ya se pueden presentar las solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2016 o hasta que se agote el crédito disponible.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936800370 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases y documentos de solicitud subvención

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila. Per aquest motiu, s’ha aprovat la tercera convocatòria de les Bases reguladores de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica, després de la bona acollida que han tingut les dues convocatòries anteriors per part dels emprenedors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El període de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d'octubre de 2016 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que especifica l’article 13.2 de les bases reguladores, en quant a la justificació, i terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, terminis, forma de justificació i Bases reguladores de la convocatòria, en l'arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Documentació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la tercera convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomos, para la puesta en marcha de una actividad económica, después de la buena acogida que han tenido las dos convocatorias anteriores por parte de los emprendedores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante los 6 primeros meses una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto y hasta el 50% de la cuota mensual a pagar los 6 meses siguientes una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto, con un importe máximo total de 800 €.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de octubre de 2016 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 13.2 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Documentació

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament ha impulsat una nova línia de subvencions que han quedat aprovada definitivament. Concretament, l'Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament de la Diputació de Barcelona subvencionarà amb fins a 3.000 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorgarà a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvencionarà amb 1.500 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total. No se subvencionarà cap empresa que pagui per sota del què estableixi el conveni del sector o que estigui per sota del Salari Mínim Interprofessional.

Les ofertes de treball es gestionaran a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que realitzarà el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

El període de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2015 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Bases i documents de sol·licitud subvenció

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laboralsSubvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats

L'objecte d'aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu.

Els imports de les subvencions son els següents:
• Per a nova creació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000; per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000; per dones : 5.500; i per persones amb discapacitat: 7.000.
 
• Per a consolidació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000; per menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000; per dones: 5.500; i per persones amb discapacitat: 7.000.
 
Hi podran accedir les incorporacions de soci des del 21 de juliol de 2015 i fins a la data de publicació de la convocatòria.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de juliol de 2016.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 16 al 27 de juliol de 2016.

Més informació

 

 


 

Subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop.

Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.

Línia 2: Interessos de préstec per l'aportació monetària de capital social no remunerada.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Podran sol·licitar les subvencions de la línia 2 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin formalitzat un préstec per fer una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social han d'estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i han d'estar donades d'alta d'activitat.

Podeu consultar tota la informació sobre aquest ajut en aquest enllaç