L’Oficina d’Atenció a l’Empresa proporciona preselecció de candidats de les nostres borses de treball. Servei gratuït i sense compromís.

INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L'OFERTA:
 1. El Servei d’Orientació Laboral de l'Ajuntament de Molins de Rei és un servei públic que no representa cap cost per a l'empresa i actua com a intermediari entre el demandant d'ocupació i l'empresa.
 2. L'empresa accepta que es farà difusió de les condicions de l'oferta laboral, d'acord amb la informació facilitada i sense indicar del nom de l'empresa, mitjançant el tauler d'anuncis del Servei, Ràdio Molins de Rei i a la pàgina web de l'Ajuntament de Molins de Rei (www.molinsderei.cat)
 3. L'empresa es compromet a col·laborar amb el Servei d'Orientació Laboral en la gestió de l'oferta. Aquesta col·laboració consisteix en:
  • Garantir que la informació facilitada a l'oferta de feina és la mateixa que es dóna al candidat en l'entrevista.
  • Informar sobre el resultat del procés de selecció, indicant l'usuari contractat i el motiu dels no seleccionats.
  • Informar sobre qualsevol canvi realitzat en les condicions de l'oferta de treball.
 4. Quan el Servei faciliti les dades dels candidats, l'empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i, atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la Llei esmentada, declara que no es farà mal ús d'aquestes dades i que només s'utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura del/s lloc/s de treball/s ofert/s.
 5. Un cop l'empresa realitzi la selecció del treballador, la relació contractual és directa entre ambdues parts.
 6. L'incompliment del punt 3 suposa la finalització de la relació establerta entre el Servei d'Orientació Laboral i l'empresa.
 7. L'oferta restarà activa en el Servei d’Orientació Laboral de l'Ajuntament de Molins de Rei durant un màxim de 2 mesos. Un cop exhaurit aquest període, l'empresa s'haurà de posar en contacte amb el Servei per mantenir l'oferta oberta.

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l'Àrea de Desenvolupament i Promoció Estrat&eagrave;gica Local (DIPEL) de l'Ajuntament de Molins de Rei. Igualment autoritzeu que les esmentades dades siguin tractades en informes o estudis que realitzi l'Àrea de DIPEL de l'Ajuntament, que us sigui tramesa informació sobre els serveis, projectes i actuacions oferts i/o impulsats per l'Àrea de DIPEL de l'Ajuntament, així com tota aquella informació que des de l'Àrea de DIPEL de l'Ajuntament considerem pugui ser del seu interès. L'ens responsable del fitxer és l'Ajuntament de Molins de Rei i l'adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. del Mercat, 5-6, 08750 Molins de Rei.

Dades de l'empresa
Contacte
Ompliu només si les dades són diferents a les de la persona de contacte
Requisits
Si No
Home Dona Indiferent
Si No Indiferent
Si No Indiferent
Anglès Francès Alemany Italià Altres
Informàtica
Word Excel Access Powerpoint
ContaPlus FacturaPlus NominaPlus
Condicions de treball
Forma de contacte dels candidats
Trucar per concretar entrevista
Enviar les dades bàsiques o el CV de les persones candidates
Les persones candidates s'han de presentar directament amb el CV