DOGC- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Imatge DOGC- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BOPB- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Imatge BOPB- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives

En data 16 de juliol de 2015 s'ha publicat al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives. El Parlament de Catalunya, va aprovar la nova Llei el 18 de juny, una Llei que pretén donar a les cooperatives el marc jurídic que necessiten per a competir en el segle XXI. La nova Llei entrarà en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada al DOGC (el 5 d’agost del 2015).

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015)

Icono pdf

Prorrogar pel període d’un any, l’acord núm.11 adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2015, de regularització de les activitats innòcues sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

Us informem que degut al vigent marc jurídic que agilitza i simplifica la implantació d'activitats, l’Ajuntament de Molins de Rei, per acord de Junta de Govern de data 29 de març de 2016,  prorroga fins el 7 d’abril de 2017  el procediment extraordinari per regularitzar aquelles activitats que es troben en tràmit i es classificarien com a innòcues segons la normativa actual (per exemple locals comercials de menys de 400 m2, activitats de serveis a les persones, despatxos professionals).

Concretament l’Edicte, a l’apartat d’àmbit d’aplicació trobareu els requisits que han de tenir les activitats per poder acollir-s’hi i en l’apartat de procediment s’indica la documentació que cal presentar.  Dos d’aquests documents els podeu descarregar  a sota d’aquesta informació.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a activitats@molinsderei.cat

Mes informació

Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)

Documentació (qüestionari de l'activitat)

Guia contractació laboral

Més informació, clic aquí