10/05/2019 | notícies

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a persones desocupades que s’estableixin com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica

Amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva per compte propi (autoocupació) de les persones aturades que ubiquin el local de la seva activitat en Molins de Rei i que hagin fet el pla d’empresa amb el Servei de Creació d’Empreses, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la segona convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, desprès de la bona acollida que va tenir l’anterior convocatòria.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà fins a 1.500 euros per persona emprenedora que ubiqui el local de la seva activitat a Molins de Rei.

El termini de presentació de les sol·licitud és fins el 30 d’octubre de 2019 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica a l’article 16 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Bases reguladores


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a personas desempleadas que se establezcan como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica.

Con el objetivo de incrementar la ocupación efectiva por cuenta propia (autoocupación) de las personas desocupadas que ubiquen el local de la actividad en Molins de Rei y que hayan elaborado el plan de empresa en el Servicio de Creación de Empresas, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado la segunda convocatoria de subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica, después de la buena acogida que ha tenido la convocatoria anterior.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará hasta 1.500 euros por persona emprendedora que ubique el local de actividad en Molins de Rei.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de octubre de 2019 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 16 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936804812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica smi@molinsderei.cat

Bases reguladoras

10/05/2019 | notícies

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la segona convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, desprès de la bona acollida que ha tingut l’anterior convocatòria.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un màxim de 5 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2019 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 12 de les bases reguladores, en relació a la justificació i el termini.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la segunda convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0, después de la buena acogida que ha tenido la convocatoria anterior.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, creadas hace cinco años o más con un máximo de 5 trabajadores, que se adapten a las tecnologías 4.0 que sean necesarias para continuar siendo competitivas y contribuir a su crecimiento.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2019 o hasta que se agote el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo que se especifica en el artículo 12 de las bases reguladoras, en relación a la justificación y el plazo.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las empresas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazo, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier consulta y apoyo en la tramitación, se puede poner en contacto con nosotros llamando al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras

10/05/2019 | notícies

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la sisena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que han tingut les cinc convocatòries anteriors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 12 primers mesos un cop descomptades les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2019 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 13.2 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Bases reguladores


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la sesta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las cinco convocatorias anteriores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante los 12 primeros meses una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto, con un importe máximo total de 800€.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2019 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 13.2 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica smi@molinsderei.cat

Bases reguladoras